نویسنده = سید حسن شبیری زنجانی
پیشینه تحولات و تکامل حقوق مالکیت ادبی-هنری در کشورهای اسلامی و غربی منتخب

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 98-122

سید حسن شبیری زنجانی؛ رضا سلطانی