نشریه «آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی» که از سوی دانشگاه قم منتشر می‌شود، نشریه‌ای تخصصی و با رویکرد پژوهشی است. نحوه ارزیابی مقالات در این نشریه، از حیث نوع و قابلیت انتشار، به صورت دوسوناشناس است.

به مقالات پذیرفته شده، هدیه مالی تعلق می‌گیرد.

زمینه های تخصصی نشریه:
حقوق مالکیت ادبی و هنری
حقوق مالکیت صنعتی
حقوق قراردادها در زمینه مالکیت فکری
حقوق تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری
تعارض قوانین در زمینه حقوق مالکیت فکری
ضمانت اجرای مالکیت فکری
حقوق رایانه و ارتباطات جدید
مبانی نظری و فقهی مالکیت فکری و حقوق بشر
حقوق ثبت مالکیت فکری
حقوق زیست فناوری
حقوق اینترنت و تجارت الکترونیک
حقوق انتقال تکنولوژی و دانش فنی
داوری های بین المللی و حل و فصل اختلافات مالکیت فکری
فلسفه حقوق مالکیت فکری
مبانی فنی ناظر بر رایانه ها و انتقال داده ها
حقوق رقابت تجاری و اسرار تجاری

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 1-123 

تبلیغات تجاری کمینی

صفحه 1-22

مصطفی بختیاروند؛ سیده لیلا طاعت خرسند


نشان جغرافیایی و فرش دست‌بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

صفحه 41-62

داریوش علیمرادیان؛ محمد حسین مرادی؛ محمدحسین جعفری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه دبیر تخصصی ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی
دوره انتشار
فصلنامه