اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سیدحسن شبیری زنجانی

حقوق مالکیت فکری دانشیار حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم

shobeiriyahoo.com

مدیر مسئول

مصطفی بختیاروند

Bakhtiarvand دانشیار حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم.

bakhtiarvandyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

ستار زرکلام

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه شاهد

sattarzarkalamgmail.com

ابوالفتح خالقی

استاد تمام گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه قم

m.ms688yahoo.com

پژمان محمدی

استاد تمام گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

p.mohamadimodares.ac.ir

اسفندیار صفری

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران

safariabu.ac.ir

محمد مهدی قبولی درافشان

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

h.ghabolium.ac.ir

دبیر تخصصی

محمد ستایش پور

setayeshpur دانشکده حقوق دانشگاه قم، جمهوری اسلامی ایران

mohamadsetayshpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

مهراد مؤمن

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه قم

m.momenstu.qom.ac.ir

ویراستار ادبی

محبوبه مرتضوی نسب

کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه قم

mahbob1387gmail.com