مطالعه تطبیقی حمایت حقوق مالکیت فکری از پایگاه داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

10.22091/diplic.2024.10127.1003

چکیده

پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه‌گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده‌هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می‌توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده‌اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می‌توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات