نویسنده = رحیم پیلوار
نقش توکن های یکتا در حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 23-40

رحیم پیلوار؛ امیرحسین ادیبی