کلیدواژه‌ها = حق شهرت
بررسی مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و لزوم حمایت از آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 63-75

علی حدادزاده شکیبا؛ فرزانه سهرابی شعبجره