تبلیغات تجاری کمینی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 1-22

مصطفی بختیاروند؛ سیده لیلا طاعت خرسند


نقش توکن های یکتا در حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 23-40

رحیم پیلوار؛ امیرحسین ادیبی


نشان جغرافیایی و فرش دست‌بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 41-62

داریوش علیمرادیان؛ محمد حسین مرادی؛ محمدحسین جعفری


بررسی مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و لزوم حمایت از آن

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 63-75

علی حدادزاده شکیبا؛ فرزانه سهرابی شعبجره


پیشینه تحولات و تکامل حقوق مالکیت ادبی-هنری در کشورهای اسلامی و غربی منتخب

دوره 1، شماره 1، اسفند 1402، صفحه 98-122

سید حسن شبیری زنجانی؛ رضا سلطانی